නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව

 • Lat Pulldown/Seated Row - PL9002
  +

  Lat Pulldown/Seated Row - PL9002

 • Leg Press/Calf Reise - PL9010
  +

  Leg Press/Calf Reise - PL9010

 • පිටත/ඇතුල් කලවා - PL9016
  +

  පිටත/ඇතුල් කලවා - PL9016

 • බහු මුද්‍රණාලය - PL9021
  +

  බහු මුද්‍රණාලය - PL9021

 • Rear Deltoid/Pectral Fly - PL9022
  +

  Rear Deltoid/Pectral Fly - PL9022

 • බයිසෙප්ස්/ට්‍රයිසෙප්ස් - PL9023B
  +

  බයිසෙප්ස්/ට්‍රයිසෙප්ස් - PL9023B

 • AB/Low Back - PL9024
  +

  AB/Low Back - PL9024

 • පාද දිගුව/කකුල කරල් - PL9019
  +

  පාද දිගුව/කකුල කරල් - PL9019