නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව

 • RR970 Recumbent Bike -
  +

  RR970 Recumbent Bike -

  මාදිලිය RR970 සහතිකය CE Max පරිශීලක බර 180kg/396lbs විදුලි භාජනය සහ ප්ලග් 220V-240V බල සැපයුම / තිරිංග වර්ගය ස්වයං-බලවත් දෙමුහුන් තිරිංග ප්‍රතිරෝධය තිරිංග බලය 450W ප්‍රතිරෝධක මට්ටම් 25 ට වඩා ඉහළ මට්ටම් ඒකාබද්ධ පටි සහිත Pedal Spacing / Step-up උස / Flywheel බර 9kg හැන්ඩ්ල් බාර් කෝ...
 • Recumbent Bike - RR950E
  +

  Recumbent Bike - RR950E

 • Recumbent Bike - RR930E
  +

  Recumbent Bike - RR930E

 • Recumbent Bike - GR500
  +

  Recumbent Bike - GR500

 • Recumbent Bike - RR700C
  +

  Recumbent Bike - RR700C

 • Recumbent Bike - RR500C
  +

  Recumbent Bike - RR500C

 • Recumbent Bike - ECR7B
  +

  Recumbent Bike - ECR7B