නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව

 • SL7057 Pendulum Squat -
  +

  SL7057 Pendulum Squat -

  නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය (L×W×H) 2252*1314*1675(mm) නිෂ්පාදන බර උපරිම 250kg.බර ධාරිතාව 200kg
 • SL7051 සහය නෝර්ඩික් හැම් -
  +

  SL7051 සහය නෝර්ඩික් හැම් -

  නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය (L×W×H) 1648*1323*1684 mm නිෂ්පාදන බර 101kg උපරිම.බර ධාරිතාව 100kg
 • IFP1103 ස්ථාවර පාර්ශ්වීය ඉහළ නැංවීම - IFP1103
  +

  IFP1103 ස්ථාවර පාර්ශ්වීය ඉහළ නැංවීම - IFP1103

  මාදිලිය IFP1103 නිෂ්පාදනයේ නම ස්ථාවර පාර්ශ්වීය ඉහළ නැංවීමේ ශ්‍රේණිගත කිරීම IFP1 පින්තූර කාලය වෙළඳපොළට ලැයිස්තුගත කිරීමේ වේලාව ආරක්ෂාව ISO20957 GB17498-2008 සහතිකය / පේටන්ට් ක්‍රියාකාරී තොරතුරු උපරිම පරිශීලක බර 150kg අදාළ උස පරාසය 155cm-195cm 100kg*2 ඉලක්කගත මාංශ පේශි ඩෙල්ටොයිඩ් මාංශ පේශි ඉලක්කගත ශරීර කොටස උරහිස් නිෂ්පාදන විශේෂාංග නල පිරිවිතර – U Sction / Tube Specifi...
 • IFP1101 වාඩි වී සිටින උරහිස් මුද්‍රණාලය - IFP1101
  +

  IFP1101 වාඩි වී සිටින උරහිස් මුද්‍රණාලය - IFP1101

  මාදිලිය IFP1101 නිෂ්පාදනයේ නම Seated Shoulder Press Product Dimension 1579*15210*1069(mm) 62.2*59.8*42.1(in) නිෂ්පාදන බර 87kg/191.8lbs Max.Weight Capacity 300kglbs/6
 • IFP1301 Lat Pulldown - IFP1301
  +

  IFP1301 Lat Pulldown - IFP1301

  මාදිලිය IFP1301 නිෂ්පාදන නාමය Lat Pulldown නිෂ්පාදන මානය 1703*1339*2047(mm) 67*52.7*80.6(in) නිෂ්පාදන බර 95kg/216.1lbs Max.බර ධාරිතාව 200kg/440.9lbs
 • IFP1305 T-bar Row - IFP1305
  +

  IFP1305 T-bar Row - IFP1305

  මාදිලිය IFP1305 නිෂ්පාදන නාමය T-බාර් පේළි නිෂ්පාදන මානය 2079*908*635(mm) 81.9*35.7*25(in) නිෂ්පාදන බර 23kg/50.7lbs Max.බර ධාරිතාව 150kg/330.7lbs
 • IFP1501 Bicep Curl - IFP1501
  +

  IFP1501 Bicep Curl - IFP1501

  මාදිලිය IFP1501 නිෂ්පාදන නාමය Bicep Curl නිෂ්පාදන මානය 1302*707*988(mm) 51.3*27.8*38.9(in) නිෂ්පාදන බර 56kg/123.5lbs Max.බර ධාරිතාව 200kg/440.9l
 • IFP1616 සිරස් උකුල තෙරපුම - IFP1616
  +

  IFP1616 සිරස් උකුල තෙරපුම - IFP1616

  මාදිලිය IFP1616 නිෂ්පාදන නාමය සිරස් උකුල් තෙරපුම් නිෂ්පාදන මානය 1220*1098*1165(මි.මී.) 48*43.2*45.9(in) නිෂ්පාදන බර 67.5kg/148.8lbs Max.බර ධාරිතාව 150.kg/33
 • IFP1619 Reverse Hyperextension - IFP1619
  +

  IFP1619 Reverse Hyperextension - IFP1619

  මාදිලිය IFP1619 නිෂ්පාදනයේ නම ප්‍රතිලෝම අධි දිගු නිෂ්පාදන මානය 1310*797*1153(mm) 51.6*31.4*45.4(in) නිෂ්පාදන බර 66kg/145.5lbs Max.Weight Capacity 100kg/220.
 • IFP1721 Half Cage Smith Machine - IFP1721
  +

  IFP1721 Half Cage Smith Machine - IFP1721

  මාදිලිය IFP1721 නිෂ්පාදන නම Half Cage/Smith Machine Product Dimension 1404*1850*2343(mm) 55.3*72.8*92.2(in) නිෂ්පාදන බර 77.5kg/170.9lbs Max.Weight Capacity/5250kglbs.
 • IFP1721OPT Lat Pulldown වාඩි වූ පේළි ඇමුණුම - IFP1721OPT
  +

  IFP1721OPT Lat Pulldown වාඩි වූ පේළි ඇමුණුම - IFP1721OPT

  මාදිලිය IFP1721OPT නිෂ්පාදන නාමය Lat Pulldown/Seated Row ඇමුණුම් නිෂ්පාදන මානය 1451*1231*2307(mm) 57.1*48.5*90.8(in) නිෂ්පාදන බර 38.6kg/85.1lbs Max.Weight Capacity/2000
 • IFP1201 වාඩි වී සිටින පපුව මුද්‍රණාලය - IFP1201
  +

  IFP1201 වාඩි වී සිටින පපුව මුද්‍රණාලය - IFP1201

  මාදිලිය IFP1201 නිෂ්පාදනයේ නම SEATED CHEST Press Serise IFP1 පින්තූර වේලාව වෙළඳපොළට ඉවත් කිරීමේ කාලය ආරක්ෂාව ISO20957 GB17498-2008 සහතිකය / පේටන්ට් බලපත්‍රය 2.01021E+11 ක්‍රියාකාරී තොරතුරු උපරිම පරිශීලක බර 150kmc පරාසයක යෙදිය හැකි කාර්යය Monofunctional Collocation උපරිම බර 100kg*2 ඉලක්කගත මාංශ පේශි පෙක්ටෝරලිස් ප්‍රධාන මාංශ පේශි ඉලක්ක කරගත් ශරීර කොටස් පපුවේ නිෂ්පාදන විශේෂාංග නල පිරිවිතර - U Sctio...
123456ඊළඟ >>> පිටුව 1/6