Sport zaly

Gidroelektrik stansiýasyna kompýuter gözegçiligi we gözegçilik üçin taslama mysallar bazasy ulgamyny işläp düzmek we ulanmak, Sekiz bap, üç mysal
Has giňişleýin görüň

Myhmanhana

Gidroelektrik stansiýasyna kompýuter gözegçiligi we gözegçilik üçin taslama mysallar bazasy ulgamyny işläp düzmek we ulanmak, Sekiz bap, üç mysal
Has giňişleýin görüň

Kollej we sport topary

Gidroelektrik stansiýasyna kompýuter gözegçiligi we gözegçilik üçin taslama mysallar bazasy ulgamyny işläp düzmek we ulanmak, Sekiz bap, üç mysal
Has giňişleýin görüň

Daşarda

Gidroelektrik stansiýasyna kompýuter gözegçiligi we gözegçilik üçin taslama mysallar bazasy ulgamyny işläp düzmek we ulanmak, Sekiz bap, üç mysal
Has giňişleýin görüň

2022 FIBO EXPO 7-nji aprelde Germaniýanyň Köln şäherinde ýerleşýän Halkara konwensiýa we sergi merkezinde açyldy.Fitnes, saglyk we saglyk üçin dünýädäki iň uly söwda çäresi hökmünde onuň açylmagy, dünýä fitnes pudagynyň birleşmegine itergi berdi we ...

Dünýä belli gyşky olimpiýa oýunlary ýokary depginde dowam edýär, ajaýyp wakalar sahnada we ekranyň öňünde ähli ünsi özüne çekýär.Birnäçe gün ozal Impulse Fitness rus dostumyzdan Impulse-iň deňligini görendiklerini tolgundyryp, wideo aldy ...

Impulse HSP hünär bedenterbiýe enjamlary, köp we ýöriteleşdirilen funksional okuw zerurlyklarynyň ajaýyp çözgüdi.Partlaýjy güýji, çydamlylygy, tizligi, çeýeligi we dinamiki deňagramlylygy ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Professional türgenleriň, sport toparlarynyň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biler, ...

Men her gün berk iýmitlenýärin.Diňe gazanyň ýerine suw içýärin Näme üçin henizem agram salýaryn?Tebigy ýag bedeni ýok;diňe bir zada ynanmaýandygyňyzdyr.1 Az iýmek ýagyň ýanmagyny çaltlaşdyrar Bu usul diňe belli bir täsirini görüp biler ...

Köp adamda köplenç bir sorag ýüze çykýar: Ylgamak bilen horlanyp bilýän bolsaňyz, näme üçin sport zalyna güýç öwretmek üçin barmaly?Redaktoryň doly däl statistikasyna görä, gyzlaryň köpüsi berk we egrilik şekilleri, kalça we berk abs isleýär.Oglanlaryň köpüsiniň isleýän bedeni w ...